Stanowisko sekretarza szkoły

Ogłoszenie o pracę – sekretarz szkoły z dnia 18 kwietnia 2024r.

 

I. Wymagania konieczne:

 • 1.     Wykształcenie wyższe administracyjne lub pokrewne.
 • 2.     Przy wykształceniu średnim konieczne co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika biurowego w administracji państwowej, bankowości lub prowadzeniu sekretariatu.
 • 3.     Dyspozycyjność lub elastyczność w podejściu do pracy.
 • 4.     Pozytywne nastawienie do wyzwań i gotowość do ciągłego rozwoju.
 • 5.     Biegła obsługa urządzeń biurowych.
 • 6.     Dyskrecja i znajomość podstawowych zasad etykiety.
 • 7.     Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • 8.     Umiejętność redagowania oficjalnych pism urzędowych.

II. Pozostałe wymagania:

 • 1.     Znajomość procedur i przepisów dotyczących pracy w szkole.
 • 2.     Biegła umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji i programów biurowych.
 • 3.     Zdolności organizacyjne i planowania pracy.
 • 4.     Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 • 5.     Odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.
 • 6.     Umiejętność pracy w zespole i samodzielne podejmowanie decyzji.

 

III. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • 1.     Pracę na pełen etat.
 • 2.     Normowany czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.
 • 3.     Umowę na czas określony od 1 czerwca 2024 r. na okres próbny 3 miesiące, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.
 • 4.     Pracę stacjonarną.
 • 5.     Samodzielne stanowisko.
 • 6.     Stabilne zatrudnienie.
 • 7.     Serdeczną atmosferę i pracę w zgranym i wspierającym się zespole.
 •   IV. Zakres obowiązków:
 • 1.     Kierowanie z upoważnienia dyrektora zespołem pracowników niepedagogicznych,
 • 2.     Prowadzenie spraw kadrowych szkoły w formie papierowej, elektronicznej w tym przygotowanie umów o pracę oraz innych druków i aktów kadrowych oraz przygotowuje dokumenty niezbędne do naliczania wynagrodzenia pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • 3.     Prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników szkoły i odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami oraz dokumentację związaną z awansem zawodowym nauczycieli,
 • 4.     Prowadzenie ewidencji obecności pracowników (listy obecności) oraz ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich wszystkich pracowników,
 • 5.     Prowadzenie ewidencję upoważnień i pełnomocnictw,
 • 6.     Sporządzanie inwentaryzacji majątku szkoły na polecenie dyrektora szkoły,
 • 7.     Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania,
 • 8.     Na zlecenie dyrektora lub wicedyrektora przygotowuje projekty pism, przedstawiając uprawnionym osobom do podpisu,
 • 9.     Zapewnia sprawną, grzeczną i kulturalną obsługę kancelaryjno-biurową szkoły,
 • 10. Terminowe prowadzenie sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej (SIO),
 • 11.  Prowadzenie dokumentacji przebiegu egzaminu z zachowaniem tajemnicy o danych osobowych uczniów i właściwie je przechowywanie,
 • 12.  Dokonywanie odbioru korespondencji przychodzącej, rejestrowanie i znakowanie pism wychodzących,
 • 13.  Dokonywanie zakupów niezbędnych w szkole materiałów, prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • 14.  Kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły,
 • 15.  Obsługa urządzeń znajdujących się w sekretariacie,
 • 16.  Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,
 • 17.  Odbieranie poczty elektronicznej,
 • 18. Terminowe sporządzanie sprawozdań wymaganych przez organ prowadzący i nadzorujący, GUS- Z-03, Z-06
 • 19. Przekazywanie do składnicy akt dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną,
 • 20.  Prowadzenie archiwum,
 • 21.  Załatwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem dzieci do innej szkoły,
 • 22.  Prowadzenie ksiąg uczniów, zakłada i oprawianie księgi arkuszy ocen,
 • 23.  Sporządzanie i wydawanie duplikatów i odpisów świadectw oraz innych dokumentów dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • 24.  Dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,
 • 25.  Sporządzanie i wydawanie legitymacji szkolnych uczniom,
 • 26.  Prowadzenie ewidencji zwolnień uczniów z niektórych zajęć, przygotowywanie projektów decyzji dla dyrektora szkoły,
 • 27.  Wystawianie druków i zaświadczeń,
 • 28.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły lub zastępcy,
 • 29.  Dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak również spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu uczniów, pracowników i rodziców.
 • 30. Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie projektów budżetu i planowania ich wydatkowania.
 •  
 • V. Oczekujemy od Państwa na pisemne zgłoszenie zawierające:
 • ·       list motywacyjny,
 • ·       cv,
 • ·       klauzula RODO

 

Wymagane dokumenty można składać w zamkniętych kopertach w terminie do 10 maja 2024r. osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać podpisane elektronicznie na adres: sekretariat@sptur.szubin.pl

Załączniki:
 1. Klauzula Rodo.docx (22.04.2024, 21:56) - pobrań: 97
Opublikował: Pawel Wypych
Publikacja dnia: 22.04.2024, 21:54
Dokument oglądany razy: 145
Podpisał: Paweł Wypych
Dokument z dnia: 22.04.2024